Ny skollag

Riksdagen beslutade den 22/6 att anta en ny skollag.
Den nya lagen träder i kraft 1:a Augusti 2010, men ska börja tillämpas den den 1:a Juli 2011.

Nu har vi i skolan ett stort spännande arbete framför oss att arbeta med den nya lagen.

Här nedan ser du ett utdrag som Skolverket sammanställt, kring de viktigaste förändringarna som den nya lagen innebär. 

Vill du läsa mer kan du gå in på www.skolverket.se

Några viktiga förändringar

bild på paragraftecken
  • Förskolan blir en egen skolform.
  • Samma regler ska gälla för fristående och offentliga skolor. Det innebär bland annat att friskolorna, med vissa begränsade undantag, ska följa kurs- och läroplaner och sätta betyg.
  • Alla elever har rätt att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Det gäller även elever som lätt uppnår kunskapsmålen.
  • I dag finns ett individuellt program för elever som inte är behöriga till något nationellt gymnasieprogram. Detta program ersätts med fem introduktionsprogram.
  • Eleverna ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator inom elevhälsan och också studie- och yrkesvägledning. Alla elever ha tillgång till skolbibliotek. Detta gäller även för fristående skolor.
  • Fler beslut än i dag ska kunna överklagas. Det ökar rättssäkerheten för elever och vårdnadshavare. Bland annat ska beslut om åtgärdsprogram och beslut om rätt till skolskjuts kunna överklagas.
  • Lärares och rektorers allmänna befogenheter förtydligas. Fler disciplinära åtgärder ska kunna användas mot elever som stör andra elevers trygghet och studiero. Skriftlig varning och tillfällig avstängning även i grundskolan är några nya åtgärder.
  • Utbildningen ska utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.
  • I enstaka fall är det tillåtet att ta ut frivilliga avgifter för skolresor och liknande.
  • Skolinspektionen får möjlighet till skarpare sanktioner mot de skolor som missköter sig.

RSS 2.0