SPORTLOV!

Veckorna bara rusar iväg....tänk att det redan är vecka 9 och Sportlov!

Vill önska alla elever ett riktigt härligt sportlov - håller tummarna för härligt väder och många sköna aktiviteter!


Förskolans nätverk - Nackas kommunala förskolor

Idag var jag, Ann Söderberg och Alexandra Eisleitner iväg på Förskolans nätverk som vi har mellan Nackas kommunals förskolor.

På programmet stod barnets utveckling och lärande och hur vi skapar förutsättningar för detta, samt hur vi dokumetnterar och får syn på barnets utveckling och hur vi som pedagoger måste utveckla oss.

För det är just det de hela handlar om......i förskolan ska blickarna riktas mycket på verksamheten, miljön, pedagogernas agerande och verksamheten - hur den kan stimulera barnet till utveckling.
Vi ska inte mäta mål för det enskilda barnet som man gör i skolan!
Däremot ska vi skapa goda rutiner kring att följa barnets utveckling, samt dokumetera detta.

Vi fick möjlighet att visa upp vårt material som vi tagit fram kring utvecklingssamtal och barnets lärande, samt utvärderingsdokument för resp. avdelning. Alltid kul att få dela med sig och bli uppmärksammade!


En bra dag - vi fick även lite nytt i bagaget som vi kan ta till oss!
Många barn sjuka på förskolan!

De senaste veckorna har det varit många barn sjuka på framförallt Siggan fsk - det verkar vara någon form av influensa som går.

Inte kul - hoppas alla barn kryar på sig snart!


Fritids och Lärarkonferens

Idag var det konferrens på förmiddagen med fritidshemmen och eftermiddagen med lärarna - samma tema dock UVECKLINGSSAMTAL!


Vi gick igen om vad de olika styrdokumenten (skolag och läroplan) säger om detta så viktiga samtal som ska hållas 2 gånger per läsår.

Samtalet ska vara:

Väl förberett av alla parter (Skola, elev, förälder)
Skriftligt omdöme i alla ämnen ska distribueras innan samtalet
Samtalet ska var framåtsyftande
Samtalet ska hållas i en positiv anda
Personliga och tydliga mål ska sammanställlas i en IUP - Individuell utv.plan.


Många bra och viktiga tankar kom fram och det finns en mycket god erfarenhet på enheten kring att hålla dessa så viktiga samtal - kompetensen är hög - men vi kan alltid utvecklas och bli ännu vassare!


Nationella prov skolår 3

Inom kort är det dags för Nationella prov i skolår 3 - lärararna lägger själv upp en plan över när proven ska genomföras, men i stort kommer det ske mellan sport och påsklov.

Proven omfattar svenska, svenska som andraspråk och matematik.

Här kan du läsa utdrag från Skolverket: 

Information om ämnesprovet i matematik

Ämnesproven i matematik prövar flera av målen i matematik för årskurs 3. Proven prövar mål som ska uppnås vilket är den lägsta nivån som just mål att uppnå beskriver.

Alla mål prövas inte varje år, då skulle provet bli för omfattande eftersom målen i matematik är många. Vissa mål som prövas återkommer under några år medan andra byts ut.

Ämnesproven inramas av en berättelse om två barn, Nova och Troj som är med om olika äventyr.

Ämnesprovet är konstruerat så att eleverna får möta en variation av uppgifter, alltifrån uppgifter med "nakna tal" till större uppgifter som ska lösas i grupp. Eleverna får också möjlighet att visa kunskap i matematik med olika uttrycksformer som att skriva, samtala och rita.

Till varje delprov finns för läraren utförliga bedömningsanvisningar som anger rätta svar eller kriterier som ska ge läraren stöd vid bedömningen av om eleven har nått kravnivån på delprovet eller uppgiften.

Ämnesprovet i matematik läsåret 2011/2012

Delprov Tidsåtgång
Elevens självbedömning ca 20 min inklusive instruktion
A 30-40 min inklusive instruktion
B 30-40 min inklusive instruktion
C 40-50 min inklusive instruktion
D 30-40 min inklusive instruktion
E 30-40 min inklusive instruktion
F 30-40 min inklusive instruktion
G (gruppuppgift) 50-60 min inklusive instruktion

Information om ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk

Ämnesproven för årskurs 3 i svenska och svenska som andraspråk består av delprov som prövar mål som ska uppnås vilket är den lägsta nivån som just mål att uppnå beskriver. Ämnesprovet är gemensamt för de båda ämnena men bedömningen gör läraren utifrån den kursplan eleven följer, om det är kursplanen i svenska eller i svenska som andraspråk. I provet finns utförliga bedömningsanvisningar i båda ämnena för läraren att följa.

Mål som handlar om läsförmågan prövas i olika delprov med läsning av skönlitterär text och en faktatext där eleven ska svara på frågor i anslutning till texten.

Mål som handlar om skrivförmågan prövas i delprov där eleven ska skriva en berättelse och en beskrivande text. Läraren gör flera olika bedömningar av texterna utifrån de mål som handlar om skrivning. Elevens muntliga förmåga prövas i delprov i en par- eller gruppuppgift där elever för ett samtal eller berättar och instruerar. Läraren bedömer individuellt med stöd av bedömningsanvisningar.

Ämnesproven inramas av en berättelse om två barn, Nova och Troj som är med om olika äventyr.

Till varje delprov finns för läraren utförliga bedömningsanvisningar som anger rätta svar eller kriterier som ska ge läraren stöd vid bedömningen av om eleven har nått kravnivån på delprovet eller uppgiften.

Ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk årskurs 2011/2012

Delprov Tidsåtgång
Elevens självbedömning ca 20 min inklusive instruktion
A ca 80 min inklusive instruktion
B ca 60-80 min inklusive instruktion
C ca 60-80 min inklusive instruktion
D, enskild högläsning ca 15-20 min totalt (proven genomförs samtidigt)
E, enskilt samtal
F ca 60 min inklusive instruktion
G ca 60 min inklusive instruktion
H ca 60 min inklusive instruktion

Härlig stämning på Siggan fsk!

Var ute på Siggan fsk flera gånger idag och jag slås av den mysiga stämning som infunnit sig i huset.
Det är en glädje och positivtet och ett härligt lugn!

Vi har pratat mycket om vikten av att skapa ett lugn i verksamheten och att ha en god struktur, vilket jag tycker pedagogerna verkligen lyckats fint med - det har skett en mycket fin utveckling och på förskolan och jag känner en värme när jag går runt!


Ny vecka - nya möjligheter.....men.....

ÄNTLIGEN MÅNDAG!

Så var det full fart igen på skolan och förskolorna.

Men....tyvärr möttes vi av klotter som tog lite död på den glädje som alltid finns när alla barn och elever träffar varandra efter helgen.
Skolan var rejält nerklottrad, någon hade sprejat både vit och svart färg på fasad, fönster och dörrar!

Så tråkigt och både vi vuxna och eleverna blev rejält besvikna över detta.

TRIST!

Administration!

Idag var det mycket administration här på kontoret.....finns många "papper" att ta tag i!

Har bla. jobbat med medarbetarsamtalsunderlag till medarbetarsamtal som vi ska ha här i vår.
Ett spännande och mycket viktigt arbete - ett viktigt tillfälle att träffas och samtala om huvuduppdraget som barnskötare, förskollärare, fritidspedagog eller lärare.

Då Gunbritt har semester blir det även administration av annat slag....vilket är kul!

Har även jobbat med ekonomisk uppföljning för Januari, samt skapat mallar och analysverktyg till detta.

Det finns och göra!

Tyvärr är det lite för mycket administration! Måste jag fundera kring.....
Alla hjärtans dag!

Idag flödade det av kärlek på skolan och förskolorna!

Härligt och se alla hjärtan.....

Var på Bäckaliden och där hade 4-5 åringar sytt hjärtan, de var så fina och vi  var alla djupt imponerade av att de kunde så bra.
På Siggan fsk hade de äldre barnen också gjort hjärtan och jag blev uppvaktad av 4 barn som kom med ett fint hjärta i filttyg med mitt namn i guld - SÅ FINT!
Tack!Elevhälsoteam idag

Varannan vecka har vi Elevhälsoteam på skolan.

I teamet sitter: Skolledningen, skolhälsovården, skolläkare, speciallärare, specialpedagog och kurator.

Vi träffas varannan vecka och går igenom de elever på skolan som behöver stöd i sitt skolarbete.


Här är målsättningen med skolans elevvårdande arbete: 

Elevvård och särskilt stöd

Till Sigfridsborgs skolan ska alla elever gå med glädje varje dag. Alla elever har rätt att känna växandets glädje och utvecklas maximalt varje dag.

Alla elever är olika och undervisningen ska alltid utgå från den enskilda elevens förutsättningar och behov, undervisningen ska vara individanpassad och ska alltid utgå från elevernas styrkor och förmågor.

Elever med behov av särskilt stöd ska erhålla detta och skolan har en elevvårdsplan som ligger till grund för detta arbete.

Skolan har ett elevhälsoteam där Rektor är ordförande. I teamet sitter rektor, bitr. rektor, speciallärare, specialpedagog, skolhälsa, skolpsykolog och kurator.

 

Målsättning

Målsättningen med Sigfridsborgsskolans elevvårdande arbete är att elever i behov av särskilt stöd upptäcks och får hjälp i ett tidigt stadium.

Målet med det elevvårdande arbetet är:

· att skapa ett tydligt och väl fungerande system för elevvård / elever i behov av  särskilt stöd

· att tidigt upptäcka och åtgärda de behov som uppstår

· att ha tydliga rutiner för upptäckt, åtgärd och uppföljning

· att skapa de bästa förutsättningar för en elevs hela skolsituation

· att arbeta för att ge alla elever så goda förutsättningar som möjligt att nå sina kunskapsmässiga och personliga mål

· att elever i behov av särskilda stödinsatser erhåller detta

· att särskilda stödinsatser ska så långt som möjligt ges inom ramen för elev gruppen

· att pedagoger ska ges stöd och handledning vid behov

· att skapa ett gott samarbete mellan skola och hem

· att om en elev behöver särskilda stödåtgärder skall åtgärdsprogram upprättas

· att hålla sig ajour med aktuell forskning och kompetensutveckling inom aktuella områden kring elevvård och elever med behov av särskilt stöd

 

 

 


Möten idag!

Mötesmåndag - som vanligt!

Började dagen förståss på fritids - alltid lika kul och få den här timmen på måndagar och vara med alla härliga elever. Börjar med spel och pyssel i matsalen och framåt 8.30 går vi ut med de som önskar, de flesta vill dock vara kvar då det varit lite kyligt!

Sedan var det ledningsgrupp, några småmöten och sedan Pedagogisk styrgrupp för skolan.

På den Pedagogiska styrgruppen pratade vi bla. om arbetet med Lgr11 - Läroplanen och arbetet med att skapa LPP - Lokala pedagogiska planeringar. I varje ämne eller ämnesområde ska det finnas en LPP. Lärarna har börjat detta arbeta och vi samlar alla LPP i vår Skolportal - det blir ett sätt att dela med sig och lära av varndra.
Ny vecka - Nya möjligheter!

Härligt med en ny vecka!
Äntligen måndag!

För något år sedan hade Nacka kommun initierat ett antal ungdomar som fick visionera om framtidens Nacka.

Bla - tyckte de att man skulle tänka: ÄNTLIGEN MÅNDAG! - då var det Flow på jobbet!

Härlig tanke!


SÅ - ÄNTLIGEN MÅNDAG!


Lgr 11 arbetet fortgår!

Idag hade lärarna parallell möten på skolan.
Viktigt att träffas inom samma årskurs och delge varandra tips och trix, samt jobba vidare med Lgr 11 implementeringen (nya läroplanen).

Alla lärare fick även Skolverkets nya Allmänna råd kring Planering och genomförande av undervisning.

Tror och hoppas att alla lärare hade spännande och kreativa diskussioner!

Publikationens framsida

Konferens TÄNK OM

Sitter på en 1,5 dagars konferens med skolledare och skolutvecklare i Nacka för att diskutera bla. begreppet Individualisering.
Vi har spännande diskussioner kring detta viktiga begrepp.

Vad är individualisering?
Vad är lärande?
Hur sker lärande?
Vad har vi för kunskapssyn?


Denna diskussoin måste vi föra vidare på enheterna från förskolan till skolan / fritidshemmet!
Vad är individualsering hos oss?
Hur stöttar vi eleverna att nå så långt det är möjligt och gärna ett steg till som de inte trodde var möjligt!!

Skolval 2012

Nu börjar skolvalet lida mot sitt slut för 2012!

I fredags var sista dagen att ansöka till skola för kommande läsår.

Vi har gjort ett mycket fint skolval och räknar med att starta 3 förskoleklasser även i år.

Skolan växer vilket är mycket roligt och stimulerande!


1-3 åringar har Röris!

Var på Bäckalidens förskola idag och fick då vara med de allra yngsta barnen som hade Röris.
Det var helt fantastiskt och se 1-3 åringar vara så duktiga och följa olika rörelser.

Jag blev helt faschinerad av och se hur de allra allra yngsta (1,5 åringarna) gjorde så fina rörelser och snabbt lärde sig de olika rörelserna.

Lärande sker hela tiden och börjar väldigt tidigt - HÄFTIGT!


Möte med alla enheter!

Igår var en fullspäckad dag med möten med alla enheter på skolan och förskolan.

Började med Fritids, sedan lärare och på kvällen förskolorna.
Härligt och hinna träffa alla medarbetare på en och samma dag.

Innan jul genomförde vi en medarbetar enkäte och det var den som stod på programmat.
Det är alltid spännande att diskutera arbetsmiljöfrågor och många bra tankar och idéer kom fram.


RSS 2.0