Rektorsinfo!

Varje månad skriver jag ett rektorsbrev, här är ett utdrag från Oktobers brev!
Du hittar hela brevet under:
www.nacka.se/sigfridsborg
Under fliken - OM SIGFRIDBORGSSKOLAN
 

Föräldramöten

Jag vill tacka Er alla för den finna uppslutning som varit på alla våra föräldramöten i förskolorna och på skolan. Det har varit mycket trevligt och angeläget att få träffa Er alla.

På skolan har jag presenterat reformerna i svensk skola och jag har bett lärarna att förmedla min PP slinga till Er alla, har Ni inte erhållit dessa ligger de på skolans hemsida (både förskolornas och skolans), Ni finner dem under nyheter eller under                    ”Om Sigfridsborgsskolan” och under knappen Rektorsbrev.

 

Fonologisk screening

Varje år gör vi en fonologisk screening i förskoleklass. Vi gör en mätning i September och en uppföljning i Maj. Under läsåret arbetar förskoleklassens pedagoger tillsammans med eleverna utifrån Bornholmsmodellen som är ett strukturerat material för att träna de första stegen i läs och skrivinlärningen.

Även i år fick vi mycket goda resultat och utvecklingen var mycket fin för våra förskoleklasser som i år går i skolår 1.

Ingångsvärdet var 18,1 och utgångsvärdet i Maj 27,8. Maxvärdet är 30—så vi nådde väldigt högt och ligger bland de högsta resultaten i Nacka kommun.

 

Flytt till Paviljongen

Nu börjar det närma sig att Paviljongen är klar för inflytt. Under slutet av vecka 44 går flyttlasset och klass Bläckfiskarna, 1c, 2c flyttar ner till vår nya fina paviljong.

Verksamheten kommer påbörjas under vecka 45 i dessa nya lokaler. Vi kommer att komma ut med vidare information till Jollens klasser kring flytt mm.

PROFF X enkäter

Vi har inom skolan, snart även inom förskolan—börjat använda ett digitalt enkätsystem för att tex. ta in ledigheter vid lov. Vi tackar alla föräldrar som svarat på enkäten inför vecka 44. Detta är ett mycket smidigt sätt och vi får snabbt en samlad bild över elevantal. Förskolorna kommer också använda dessa system framöver.

 

Åtgärdsprogram

Om en elev behöver Särskilt stöd för att nå kunskapskraven ska ett åupprättas sammanställs en Pedagogisk kartläggning över elevens skolsituation, detta kan ske i samråd med hemmet. Ibland har vi möten med Er här på skolan eller samtalar via telefon. När ett ÅP upprättas kommer de skickas hem till Er.

 

LPP—Lokala pedagogiska planeringar

I och med de nya reformerna i svensk skola har vi börjat arbeta med LPP—Lokala pedagogiska planeringar. Självklart har alla lärare alltid haft pedagogiska planeringar, men vi har nu inom Nackas kommunala skolor tagit fram en enhetlig utformning av dessa planeringar. Dessa planeringar är till för att förmedla en kurs innehåll, mål och bedömning. Att förtydliga för eleverna vad som förväntas.

 

Följande rubriker används i våra LPP:

· Ämne

· Klass / årskurs

· Tidsperiod för kursen

· Lärandemål—Här besvaras frågan om vilka kunskaper eleverna ska utveckla i arbetsområdet. Lärandemålen finner man i Syftestexten och i det centrala innehållet i resp. kursplan.

· Undervisning—Här besvaras frågan om vilket ämnesinnehåll som kommer att behandlas i arbetsområdet. Innehållet hämtas från det centrala innehållet.

· Bedömning—Här anges vilka kunskaper och förmågor som kommer att bedömas, vilka utgår från lärandemålen och kunskapskraven.

· Bedömningmatris med kunskapskrav—I skolår 6 där betyg ska erhållas kan en matris utifrån kunskapskraven upprättas för att eleverna ska se vad som krävs för respektive betyg.

 

Du kan tala med Din lärare och be att få ta del av en LPP om du är intresserad att veta mer.

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 
 
 


RSS 2.0